Giới thiệu về Tổ Thể Dục - Quốc Phòng

  • PDF.InEmail

 HÌNH ẢNH

to TD-QP

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ THỂ DỤC-QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2021-2022

 

 

TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

TỔ : THỂ DỤC – GDQP&AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: GDQP&AN - KHỐI LỚP: 10

(Năm học 2021 - 2022)

TT

Bài học/Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

 

 

1

Bài 1:

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

04

- Kiến thức :

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giử nước của dân tộc.

+ Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước ; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta

- Thái độ :

+ Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt Nam.

+ Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

+ Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

2

Bài 2 :

Lịch sử, truyền thống của Quân đội Và Công an nhân dân Việt Nam

05

- Kiến thức :

+ Thực hiện được bài kiểm tra 15 phút.

+ Hiểu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.

+ Từ truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang, rút ra những nét cơ bản của nghệ thuật quân sự qua mỗi giai đoạn.

- Thái độ : Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào lực lượng quân đội và công an

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

3

Bài 3 :

Đội ngũ từng người không có súng.

04

- Kiến thức : Hiểu được các động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Kĩ năng : Thực hiện được các động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Thực hành

- Sân tập

 

4

Bài 4 : Đội ngũ đơn vị

07

- Kiến thức : Hiểu được ý nghĩa, thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

- Kĩ năng : Biết điều khiển tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Thực hành

- Sân tập

 

 

5

Bài 5 : Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai.

02

- Kiến thức : Hiểu được được đặc điểm và tác hại của một số loại bom đạn và thiên tai.

- Kĩ năng : Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom đạn và thiên tai.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

6

Bài 6 : Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương.

05

- Kiến thức : Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.

- Kĩ năng : Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom đạn và thiên tai.

- Lý thuyết

- Thực hành

- Phòng học

- Sân tập

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

7

Bài 7 : Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.

04

- Kiến thức : Hiểu được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện, dấu hiệu nhận biết.

- Kĩ năng : Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

8

KIỂM TRA GIỮA KỲ

02

- Nắm được nội dung kiểm tra

- Trả lời hoặc thực hiện được nội dung kiểm tra

- KT thực hành

- KT lý thuyết trắc nghiệm

 

9

K. TRA CUỐI KỲ

02

- Nắm được nội dung kiểm tra

- Trả lời hoặc thực hiện được nội dung kiểm tra

- KT thực hành

- KT trắc nghiệm

 

 

Tổng

35

 

 

 

                          

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phan Bá Tuệ

Đại Lộc, ngày 20 tháng 09 năm 2021

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tưởng Thị Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

TỔ : THỂ DỤC – GDQP&AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: GDQP&AN - KHỐI LỚP: 11

(Năm học 2021 - 2022)

TT

Bài học/Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1 : Đội ngũ đơn vị

02

- Kiến thức :

+ Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ.

+ Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Kĩ năng : Làm được động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Thực hành

- Sân tập

 

2

Bài 2 : Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

04

- Kiến thức : Nắm chắc những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự. Xác định rõ trách nhiệm đối với nghĩa vụ BVTQ, hoàn thành chương trình GDQP với kết quả tốt.

- Thái độ : Chấp hành các quy định về đăng kí NVQS, sẵn sàng nhập ngũ, tham gia vào các hoạt động quốc phòng.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

3

Bài 3 : Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.

05

- Kiến thức :

+ Hiểu được khái niệm, sự hình thành, các bộ phận cấu thành   lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

+ Biết được cách xác định đường biên giới quốc gia.

+ quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia ; nội dung biện pháp cơ bản về xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.

- Thái độ : Xác định đúng thái độ, trách nhieemjj của công dân và bản thân trong xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

 

4

Bài 4 : Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

04

- Kiến thức : Nhận biết được Cấu tạo súng tiểu liên AK, súng trường CKC; biết tính năng, cấu tạo, nguyên lí chuyển động và nguyên tắc tháo lắp thông thường.

- Kĩ năng : Biết thực hành tháo lắp lắp súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC.

- Lý thuyết

- Thực hành

- Phòng học

- Sân tập

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

5

Bài 5 : Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

08

- Kiến thức :

+ Hiểu được một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn.

+ Biết cách tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

- Kĩ năng :

+ Thực hành thành thạo động tác bắn tại chỗ bằng súng tiểu liên AK và súng trường CKC.

+ Lấy được đường ngắm nhanh, chính xác, đáp ứng được yêu cầu của bài bắn.

+ Rèn luyện tâm lí vững vàng, tự tin khi thực hành bắn súng.

- Lý thuyết

- Thực hành

- Phòng học

- Sân tập

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

6

Bài 6 : Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

03

- Kiến thức : Nắm chắc tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn; quy tắc dùng lựu đạn và tư thế động tác ném trúng đích.

- Kĩ năng : Thực hành được động tác ném lựu đạn trúng đích, đảm bảo an toàn.

- Lý thuyết

- Thực hành

- Phòng học

- Sân tập

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

7

Bài 7 : Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

05

- Kiến thức : Nắm được mục đích, các nguyên tắc cơ bản cầm máu tạm thời, cố định tạm thời xương gãy và hô hấp nhân tạo.

- Kĩ năng : Làm được các kĩ thuật cầm máu tạm thời, cố định tạm thời xương gãy, hô hấp nhân tạo và chuyển người bị thương, bị nạn.

- Lý thuyết

- Thực hành

- Phòng học

- Sân tập

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

9

KIỂM TRA GIỮA KỲ

02

- Nắm được nội dung kiểm tra

- Trả lời hoặc thực hiện được nội dung kiểm tra

- KT thực hành

- KT lý thuyết trắc nghiệm

 

10

K. TRA CUỐI KỲ

02

- Nắm được nội dung kiểm tra

- Trả lời hoặc thực hiện được nội dung kiểm tra

- KT thực hành

- KT trắc nghiệm

 

 

Tổng

35

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phan Bá Tuệ

Đại Lộc, ngày 20 tháng 09 năm 2021

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tưởng Thị Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

TỔ : THỂ DỤC – GDQP&AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: GDQP&AN - KHỐI LỚP: 12

(Năm học 2021 - 2022)

TT

Bài học/Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1 : Đội ngũ đơn vị

02

- Kiến thức :

+ Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ.

+ Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Kĩ năng : Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

- Thực hành

- Sân tập

 

2

Bài 2 : Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

05

- Kiến thức : Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

- Thái độ : Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

3

Bài 3 : Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

03

- Kiến thức :

+ Hiểu được được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.

+ Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.

- Thái độ : Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

4

Bài 4 : Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

02

- Kiến thức : Nắm được hệ thống các nhà trường trong Quiaan đội và Công an; hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hằng năm vào các trường quân sự và công an.

- Thái độ : Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, công an.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

5

Bài 5 : Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân

04

- Kiến thức :

+ Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân, những điều kiện tuyển chọn đào tạo, bổ sung vào đội ngũ sĩ quan.

+ Hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi của sĩ quan Quân đội và Công an.

- Thái độ : Xây dựng trách nhiệm góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội và Luật Công an nhân dân.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

6

Bài 6 : Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

06

- Kiến thức : Hiểu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường của cá nhân

- Kĩ năng :

+ Thực hành được các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu.

+ Bước đầu biết vận dụng các tư thế, động tác phù hợp với địa hình, địa vật và các tình huống.

- Thực hành

- Sân tập

 

7

Bài 7 : Lợi dụng địa hình địa vật

02

- Kiến thức : Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật.

- Kĩ năng : Bước đầu biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình, địa vật.

- Thực hành

- Sân tập

 

8

Bài 8 : Công tác phòng không nhân dân

04

- Hiểu được khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và những nội dung cơ bản của công tác phòng không nhân dân.

- Nhận thức được trách nhiệm của công dân đối với công tác phòng không nhân dân.

- Lý thuyết

- Phòng học

- Có thể dạy bằng bài giảng điện tử

9

Bài 9 : Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

03

- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Thực hành

- Sân tập

 

10

KIỂM TRA GIỮA KỲ

02

- Nắm được nội dung kiểm tra

- Trả lời hoặc thực hiện được nội dung kiểm tra

- KT thực hành

- KT trắc nghiệm

 

11

K. TRA CUỐI KỲ

02

- Nắm được nội dung kiểm tra

- Trả lời hoặc thực hiện được nội dung kiểm tra

- KT thực hành

- KT trắc nghiệm

 

 

Tổng

35

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phan Bá Tuệ

Đại Lộc, ngày 20 tháng 09 năm 2021

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tưởng Thị Thoa

 

TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

TỔ : THỂ DỤC – GDQP&AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT - KHỐI LỚP: 10

(Năm học 2021 - 2022)

TT

Bài học/Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

 

 

1

 

 

 

LÝ THUYẾT

 

 

 

02

- Biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT và sử dụng không khí, nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe.

- Biết vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe.

- Dạy trong lớp, có bàn ghế ngồi cho HS.

Khuyến khích xây dựng tiết dạy học bằng E-Learning hoặc GAĐT. Hạn chế tối đa việc đọc chép …

2

THỂ DỤC

07

BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU

- Biết cách thực hiện bài TDNĐ

- Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày góp phần phát triển thể lực chung.

- Nhà đa năng, sân tập …

- Dạy chung cho Nam và Nữ

- Khuyến khích ghép nhạc để sinh động hơn

3

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

 

 

03

BƠI LỘI - CỨU ĐUỐI & NHẢY DÂN VŨ- QUỐC TẾ

- Biết một số cách sống sót dưới nước, cứu đuối đơn giảng hoặc điệu nhảy dân vũ, quốc tế…

- Biết vận dụng kiến thức để áp dụng thực tế

- Trường không có điều kiện cho HS tiếp cận hồ bơi thì dạy 1 tiết Lý thuyết trên lớp (cố gắng là GAĐT), sau đó cho các em thực hành 2 tiết còn lại.

- Khuyến khích xây dựng 1 tiết dạy học GAĐT về môn Bơi lội-Cứu đuối. 02 tiết có thể thay thế bằng dạy nhảy dân vũ, các điệu nhảy quốc tế … .

4

CHẠY NGẮN

08

- Biết cách thực hiện đúng các giai đoạn kĩ thuật chạy cự li ngắn.

- Biết vận dụng tập luyện để phát triển sức nhanh. Đạt tiêu chuẩn RLTT

- Tùy điều kiện CSVC của trường mà triển khai cự ly chạy cho hợp lý, không nhất thiết phải có đường chạy đúng 100m.

- Nếu không có đường chạy thì có thể dạy cho các em 04 Giai đoạn cơ bản của kỹ thuật chạy ngắn, sau đó tập luyện cho các em một số Phương pháp tự tập luyện để phát triển sức nhanh để các em tự tập luyện ở nhà …

- Chuẩn kiến thức kĩ năng: Vận dụng những hiểu biết về luật

khi tập luyện, thi đấu. Điều chỉnh thành: Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện.

-Chuẩn kiến thức kĩ năng: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ

thuật chạy 100m. Giảm yêu cầu “đúng” thành “Cơ bản đúng.

-Học sinh tự đọc: Bài tập phát triển tốc độ:

Chạy có giới hạn độ dài bước

Chạy bám đuổi

Chạy lặp lại các quãng ngắn

 

5

 

 

CHẠY BỀN

 

 

08

- Biết cách thở, phân phối sức và cách khắc phục hiện tượng cực điểm.

- Biết vận dụng tập luyện để phát triển sức bền. Đạt tiêu chuẩn RLTT

 

- Chạy trên địa hình tự nhiên sẵn có của trường …

- Chuẩn kiến thức kĩ năng: Vận dụng những kiến thức trên

khi tập luyện, thi đấu. Điều chỉnh thành: Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện.

-Học sinh tự đọc và tập luyện: Bài tập bổ trợ:

-   Chạy tăng tốc độ 60-100m

-   Chạy lặp lại 80-100m

6

MÔN ĐÁ CẦU

10

- Biết thực hiện cơ bản đúng các kĩ thuật trong nội dung chương trình đá cầu khối 10.

- Biết vận dụng luật trong tập luyện và thi đấu. Phát triển thể lực chung, khả năng khéo léo.

- Nhà đa năng, sân đá cầu tiêu chuẩn

- Chuẩn kiến thức kĩ năng: Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. Điều chỉnh: “thi đấu” thành “đấu tập”

* Học sinh tự đọc:Bài tập phối hợp: Tâng "búng" cầu

-   Đá tấn công bằng mu bàn chân;

-   Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân;

Một số chiến thuật đá đôi.

7

NHẢY CAO

08

- Biết cách thực hiện các giai đoạn của KT nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng ”, động tác bổ trợ KT và phát triển sức mạnh chân.

- Biết vận dụng trong tập luyện để phát triển sức mạnh của chân và khả năng khéo léo.

- Nhà đa năng, sân trường

- Nên dùng dây su thay cho xà (vừa kinh tế vừa an toàn cho các em)

- Chuẩn kiến thức kĩ năng: Vận dụng những hiểu biết về luật

khi tập luyện, thi đấu. Điều chỉnh thành: Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện.

-Học sinh tự đọc:Bài tập phát triển sức mạnh của chân:

+ Đứng lên ngồi xuống trên chân giậm

+ Đứng lên ngồi xuống có trọng lực

Bật nhảy tại chỗ bằng 2 chân.

+ Luật điền kinh (phần nhảy cao): Thông số kĩ thuật chi tiết

của cột chống xà, giá đỡ xà ngang, xà ngang.

8

KT THỂ LỰC

02

- Thực hiện được các nội dung kiểm tra, đảm bảo theo tiêu chuẩn RLTT.

- Các nội dung kiểm tra theo TG RLTT là định hướng, tùy theo thể lực của các em HS, em nào có nguyện vọng thay đổi nội dung kiểm tra khác thì GV nên tạo điều kiện, không cứng nhắc, miễn sao các em có ý thức kiểm tra thể lực mình là tốt rồi.

Bắt buộc theo TC RLTT.

9

VÕ CỔ TRUYỀN ( TTTC)

10

- Biết thực hiện đúng các đồn, thế tấn cơ bản và bài Công pháp 45 động tác

- Vận dụng trong quá trình tập luyện để rèn luyện sức khỏe và khéo léo

- Học sinh Khối 10 bắt buộc học 10 tiết TTTC môn Võ cổ truyền ở Học kỳ 1 (để làm cơ sở cho những năm học tiếp theo)

- Hình thức dạy như các môn thể thao khác

- Địa điểm tại sân trường.

- Khối 10: Dành trọn 10 tiết/10 tuần ở HK 1 để hoàn thành bài VCT cơ bản.

- Cho hs xem video bài võ trước

 

10

BÓNG ĐÁ (TTTC)

10

- Biết cách thực hiện cơ bản đúng các nội dung bóng đá trong chương trình lớp 10.

- Biết vận dụng về luật khi tập luện, thi đấu để phát triển các tố chất.

- Hình thức dạy như các môn thể thao khác

- Địa điểm tại sân trường.

Có thể dạy ghép với nội dung khác hoặc dạy 2 tiết/buổi

11

K. TRA CUỐI KỲ

02

- Thực hiện cơ bản đúng nội dung kiểm tra, đạt tiêu chuẩn RLTT

GV cần xậy dựng chuẩn kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ cho các nội dung đã dạy.

Đây là nội dung bắt buộc

 

Tổng

70

 

 

 

                          

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phan Bá Tuệ

Đại Lộc, ngày 20 tháng 09 năm 2021

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tưởng Thị Thoa

 

 

  

TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

TỔ : THỂ DỤC – GDQP&AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: GIAO DỤC THỂ CHẤT - KHỐI LỚP: 11

(Năm học 2021 - 2022)

TT

Bài học/Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

1

LÝ THUYẾT

02

- Biết những điểm cơ bản của nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT.

- Biết vận dụng những hiểu biết trên vào tập luyện và thi đấu.

- Dạy trong lớp, có bàn ghế ngồi cho HS.

- Nếu có hội trường rộng, có âm thanh, có màn hình, máy chiếu … thì có thể dạy tập trung nhiều lớp cùng 1 lúc.

Khuyến khích xây dựng tiết dạy học bằng E-Learning hoặc GAĐT. Hạn chế tối đa việc đọc chép …

2

THỂ DỤC

07

BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU

- Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu.

- Vận dụng để tập luyện hằng ngày.

- Dạy chung cho Nam và Nữ (khuyến khích ghép nhạc càng tốt) ;

- Nhà đa năng, sân tập …

- Dạy chung cho Nam và Nữ

- Khuyến khích ghép nhạc để sinh động hơn

3

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

03

BƠI LỘI - CỨU ĐUỐI & NHẢY DÂN VŨ- QUỐC TẾ

- Biết một số cách sống sót dưới nước, cứu đuối đơn giảng hoặc điệu nhảy dân vũ, quốc tế…

- Biết vận dụng kiến thức để áp dụng thực tế

- Trường không có điều kiện cho HS tiếp cận hồ bơi thì dạy 1 tiết Lý thuyết trên lớp (cố gắng là GAĐT), sau đó cho các em thực hành 2 tiết còn lại.

- Khuyến khích xây dựng 1 tiết dạy học bằng E-Learning hoặc GAĐT về môn Bơi lội-Cứu đuối. 02 tiết có thể thay thế bằng dạy nhảy dân vũ, các điệu nhảy quốc tế … .

 

4

 

CHẠY TIẾP SỨC

 

08

- Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy tiếp sức 4x100m; một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh.

- Hiểu một số điểm cơ bản trong luật Điền kinh ( phần chạy tiếp sức 4x100m )

- Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật

- Tùy điều kiện CSVC từng trường mà triển khai cự ly chạy cho hợp lý, không nhất thiết phải có đường chạy đúng chuẩn 400m.

- Nếu không có đường chạy thì có thể dạy cho các em Kỹ thuật xuất phát cao, trao và nhận tín gậy (tại chỗ và di chuyển), hướng dẫn cho các em một số phương pháp tự tập luyện để phát triển sức nhanh và khéo léo khi phối hợp với đồng đội mình…

-Chuẩn kiến thức kĩ năng:

Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.

Điều chỉnh thành: Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện.

Học sinh tự đọc:Bài tập bổ trợ kĩ thuật:

-  Bài tập xuất phát có 3 điểm chống và quay mặt về phía sau

Bài tập hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức 4x100m

5

MÔN CẦU LÔNG

 

10

- Biết cách thực hiện các nội dung trong chương trình 11.

- Hiểu một số điểm trong luật Cầu lông.

- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trong chương trình môn Cầu lông 11.

- Nhà đa năng, sân cầu lông tiêu chuẩn ;

- Chuẩn kiến thức kĩ năng:

Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu. Điều chỉnh: “thi đấu” thành “đấu tập..

-Học sinh tự đọc và tập luyện:

Ôn tập:

-   Di chuyển đơn bước, đa bước

Bài tập mô phỏng kĩ thuật đã học

Bài tập phối hợp chiến thuật.

6

NHẢY XA

08

- Biết cách thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”.

- Hiểu biết một số điểm về luật để vận dụng trong tập luyện và thi đấu.

- Nội dung này đa phần các đơn vị triển khai dạy được.

 

Học sinh tự đọc:-Ngồi xổm, đứng lên đồng thời bật nhảy thực hiện động tác ưỡn thân (Nam)

-   Giậm nhảy bằng hai chân thực hiện động tác ưỡn thân

Đứng lên, ngồi xuống bằng hai chân

7

KT THỂ LỰC

02

- Thực hiện được các nội dung kiểm tra, đảm bảo theo tiêu chuẩn RLTT.

- Các nội dung kiểm tra theo TC RLTT là định hướng, tùy theo thể lực của các em HS, em nào có nguyện vọng thay đổi nội dung kiểm tra khác thì GV nên tạo điều kiện, không cứng nhắc, miễn sao các em có ý thức kiểm tra thể lực mình là tốt rồi.

Bắt buộc theo TC RLTT

8

BÓNG ĐÁ (TTTC)

14

- Biết cách thực hiện cơ bản đúng các nội dung bóng đá trong chương trình lớp 11.

- Biết vận dụng về luật khi tập luện, thi đấu để phát triển các tố chất.

- Hình thức dạy như các môn thể thao khác

- Địa điểm tại cơ sở của các đơn vị.

Có thể dạy ghép với nội dung khác hoặc dạy 2 tiết/buổi

9

BÓNG CHUYỀN (TTTC)

14

- Biết cách thực hiện cơ bản đúng các nội dung bóng đá trong chương trình lớp 11.

- Biết vận dụng về luật khi tập luện, thi đấu để phát triển các tố chất.

- Hình thức dạy như các môn thể thao khác

- Địa điểm tại cơ sở của các đơn vị.

Có thể dạy ghép với nội dung khác hoặc dạy 2 tiết/buổi

10

K. TRA CUỐI KỲ

02

- Thực hiện cơ bản đúng nội dung kiểm tra, đạt tiêu chuẩn RLTT

GV cần xậy dựng chuẩn kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ cho các nội dung đã dạy.

Đây là nội dung bắt buộc

 

Tổng

70

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phan Bá Tuệ

Đại Lộc, ngày 20 tháng 09 năm 2021

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tưởng Thị Thoa

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

TỔ : THỂ DỤC – GDQP&AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT - KHỐI LỚP: 12

(Năm học 2021 - 2022)

TT

Bài học/Chủ đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Gợi ý

Hình thức/địa điểm dạy học

Gợi ý

Hướng dẫn thực hiện

1

LÝ THUYẾT

02

- Biết một số nguyên tắc, phương pháp cơ bản tập luyện phát triển sức mạnh.

-Vận dụng để lựa chọn phương pháp rèn luyện phù hợp cho bản thân.

- Dạy trong lớp, có bàn ghế ngồi cho HS.

 

Khuyến khích xây dựng tiết dạy học bằng E-Learning hoặc GAĐT. Hạn chế tối đa việc đọc chép …

2

THỂ DỤC

07

BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU

- Biết cách thực hiện bài thể dục nhịp điệu.

- Vận dụng để tập luyện hằng ngày.

- Dạy chung cho Nam và Nữ (khuyến khích ghép nhạc càng tốt) ;

- Nhà đa năng, sân tập …

- Dạy chung cho Nam và Nữ

- Khuyến khích ghép nhạc để sinh động hơn

3

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

03

BƠI LỘI - CỨU ĐUỐI & NHẢY DÂN VŨ- QUỐC TẾ

- Biết một số cách sống sót dưới nước, cứu đuối đơn giảng hoặc điệu nhảy dân vũ, quốc tế…

- Biết vận dụng kiến thức để áp dụng thực tế

- Dạy 1 tiết Lý thuyết trên lớp (cố gắng là GAĐT), sau đó cho các em thực hành 2 tiết còn lại.

- Khuyến khích xây dựng 1 tiết dạy học bằng E-Learning hoặc GAĐT về môn Bơi lội-Cứu đuối. 02 tiết có thể thay thế bằng dạy nhảy dân vũ, các điệu nhảy quốc tế … .

4

MÔN ĐÁ CẦU

14

- Biết cách thực hiện cơ bản đúng các nội dung đá cầu trong chương trình lớp 12.

- Biết vận dụng về luật khi tập luện, thi đấu để phát triển các tố chất.

- Nhà đa năng, sân tiêu chuẩn ;

Học sinh tự đọc và tập luyện:

-   Đánh ngực tấn công

-   Đá móc bằng mu bàn chân

Một số chiến thuật đá đôi.

Ôn một số động tác:

-Tâng “búng” cầu

-   Tâng "giật" cầu.

-   Chuyền cầu - Phát cầu

Đá tấn công bằng mu bàn chân chính diện.

5

KT THỂ LỰC

02

- Thực hiện được các nội dung kiểm tra, đảm bảo theo tiêu chuẩn RLTT.

- Các nội dung kiểm tra theo TC RLTT là định hướng, tùy theo thể lực của các em HS, em nào có nguyện vọng thay đổi nội dung kiểm tra khác thì GV nên tạo điều kiện, không cứng nhắc.

Bắt buộc theo TC RLTT

6

BÓNG ĐÁ (TTTC)

20

- Biết cách thực hiện cơ bản đúng các nội dung bóng đá trong chương trình lớp 12.

- Biết vận dụng về luật khi tập luện, thi đấu để phát triển các tố chất.

- Hình thức dạy như các môn thể thao khác

- Địa điểm tại cơ sở của các đơn vị.

Có thể dạy ghép với nội dung khác hoặc dạy 2 tiết/buổi

7

BÓNG CHUYỀN (TTTC)

20

- Biết cách thực hiện cơ bản đúng các nội dung bóng đá trong chương trình lớp 12.

- Biết vận dụng về luật khi tập luện, thi đấu để phát triển các tố chất.

- Hình thức dạy như các môn thể thao khác

- Địa điểm tại cơ sở của các đơn vị.

Có thể dạy ghép với nội dung khác hoặc dạy 2 tiết/buổi

8

K. TRA CUỐI KỲ

02

- Thực hiện cơ bản đúng nội dung kiểm tra, đạt tiêu chuẩn RLTT

GV cần xậy dựng chuẩn kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ cho các nội dung đã dạy.

Đây là nội dung bắt buộc

 

Tổng

70

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phan Bá Tuệ

Đại Lộc, ngày 20 tháng 09 năm 2021

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tưởng Thị Thoa

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Truyền hình thanh niên

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: KỈ NIỆM 60 NĂM

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

barner copy 

 

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 214
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 160234
Hiện có 9 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Văn Thái Hiệu Trưởng 0905258429 vanthaindh@gmail.com

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Được Kế toán 0905120509 duocnguyen060562@gmail.com
2 Lê Văn Vui Thư viện 0905756724 levanvuithuvien@gmail.com
3 Nguyễn Văn An Công nghệ thông tin 0935159829 nguyenvanan44@gmail.com
4 Trần Thị Hồng khành Văn Thư + thủ quỷ
5 Hồ Thị Tuyết Y tế học đường
6 Lê Ngọc Hiệp Thiết bị dạy học
7 Trương Thị Ánh Tạp vụ
8 Trương Đình Long Bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Tấn Thu TTCM 0905 341 767 tanthuhnh64@gmail.com
2 Võ Thị Cẩm Duyên GV 0905 779 800 camduyenqn1981@gmail.com
3 Đỗ Thị Hoàng Sa GV 0935 400 225 hoangsahnh@gmail.com
4 Doãn Thị Phương Trang GV 0092 483 817 doantranghnh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu PCTCĐ 0934 745 599 chauto2010@gmail.com
2 Đòan Văn Kính TTCM 0986 690 708 doanvankinh123456@gmail.com
3 Tưởng Thị Phương TPCM 0935 843 792 tuongphuong1977@gmail.com
4 Nguyễn Đình Phượng  Cát GV 0934996245 cathnh16@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Trâm GV 0914 404 199 tramtvd@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ GV 0935031256 thuythanh855@gmail.com
7 Vũ Thị Như Lý GV 0905 432 110 vunhuly79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Chu GV 0387 890 122 vovhu1963@gmail.com
2 Trương Như Hà TPCM 0905 226 545 truongnhuha@gmail.com
3 Đòan Công Hoà TTCM 0383 608 135 doanconghoa@gmail.com
4 Nguyễn Thị Minh Hương GV 0934 803 770 mhuonghnh@gmail.com
5 Phan Tấn Hành TKHĐ 0935 635 319 tanhanh64@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quốc Phái GV 0796 748 676 phaihnh@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Nguyễn Thị TiTi GV 0791 263 4371 tytynguyenhnh@gmail.com
2 Ngô Thị Thu Hồng TTCM 0977 820 532 thuhonghnhue@gmail.com
3 Lê Thị Hoa Mận GV 0905 321 248 lethihoaman76@gmail.com
4 Phan Thị Tần GV 0977 496 476 tanvan1978@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Lê Thị Liên GV 0385 360 034 lienhnh77@gmail.com
2 Nguyễn Đức Mân CTCĐ 0905 776 629 manducng@gmail.com
3  Trần Thị Thu Dung GV 0985 683 600 trandungltk@gmail.com
4 Lê Thị Vĩnh Lộc GV 0982 210 918 l.vinhloc@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Bùi Thị Hảo GV 0398 014 386
2 Lê Thị Hương GV 0935 120 876 lehuonghnh@gmail.com
3 Huỳnh Minh Tâm GV 01223 068 721 tamdailoc@gmail.com
4 Phan Thị Thân TPCM 0905 739 311 thanpt.hnh@gmail.com
5 Nguyễn Hữu Cường BTĐ 0356 898 741 cuongbuato@gmail.com
6 Phan Sứ Thạnh GV 0398 014 289 suthanhly@gmail.com
7 Nguyễn Văn Tố TTCM 0988 334 447 nguyento62@gmail.com
8 Trần Thị Hồng Vi GV 0983 425 817 winnhatan@yahoo.com.vn
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trương Thị Thanh Lài GV 0984 432 169 thanhlaihnh@gmail.com
2 Nguyễn Văn Nghĩa GV 0976 264 858 M.nghia17@gmail.com
3 Nguyễn Thị Chính Nhân GV 0373 706 675 nguyenchinhnhan1983@gmail.com
4 Trần Xuân Quang GV 0903 515 407 tranxuanquanghnh@gmail.com
5 Tô Phú Quốc GV 0982 747 659 tophuquoc@gmail.com
6 Nguyễn Hồng Sinh TTCM 0905 234 972 nguyenhongsinh79@gmail.com
7 Văn Hạ Uyên GV 0976 424 724 vanhauyenhnh@gmail.com
8 Đặng Ngọc Hải GV 0796 585 223
9 Phạm  Thị  Kính GV 0399 353 996 kinhtoank07b@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Đỗ Từ Quân GV 0793 701 484 dotuquan78@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thừa TPCM 0973 149 376 vanthua7778@gmail.com
3 Trần Văn Trực GV 0355 410 669 nguyentram78@gmail.com
4 Phan Bá Tuệ TTCM 0378 907 661 phanbatuehnh@gmail.com
5 Huỳnh Văn Trọng GV 0982762330 huynhvantrongqna@gmail.com
6 Nguyễn Văn Vĩnh GV 0905 362 553 vingnguyen010165@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trịnh Hoàng TTCM 0983 747 129 xuyenhong@gmail.com
2 Phan Hoàng Oanh GV 0369 103 708 hoangoanh221@gmail.com
3 Nguyễn  Thị Kim Uyên TPCM 0387 921 610 kimuyen2014@gmail.com
4 Lê Thị Nguyệt GV 0367 969 903 nguyetle31@gmail.com
5 Nguyễn Thị Yến GV 0906 515 355 nguyenthiyen.dn82@gmail.com
6 Trần Đình Khoa P. HT 0906 512 936 trandinhkhoa154@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trần Tân Chinh GV 0909 640 935 trantanchinh@gmail.com
2 Huỳnh Xuân Thịnh TTCM 0935 364 480 thinhhnhdl@gmail.com
3 Nguyễn Đình  Tám GV 0914 014 448 nguyendinhtam.cntn@gmail.com
4 Lê Hữu  Đức GV 0985 006 226 ducvinavip@gmail.com
5 Nguyễn Văn  Thinh GV 0906 511 939 thinh75hnh@gmail.com