Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoKẾ HOẠCH THI GVG NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH THI GVG NĂM HỌC 2021-2022

  • PDF.InEmail

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT HUỲNH

NGỌC HUỆ

                   Số: 152 /KH- THPT HNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Đại lộc, ngày 30 tháng 09   năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

năm học 2021 - 2022

 

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

- Thực hiện Công văn số 1751/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam;

     - Thực hiện kế hoạch số 2014/KH-SGDĐT ngày 21/ 09/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc trung học năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tiễn của trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

1.1. Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bậc trung học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

1.2. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các cá nhân tiên tiến, chọn giáo viên dạy giỏi cấp trường tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn ngành;

1.3. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

2.1. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;

2.2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

a) Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

2. Hình thức thi

a) Đối với bài thực hành tiết dạy:

       - Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 02 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.

- Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

b) Đối với báo cáo biện pháp:

- Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, nơi giáo viên đang làm việc; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

- Phần trình bày biện pháp được ít nhất 02 giám khảo đánh giá.

- Cấu trúc, thời gian và yêu cầu của phần trình bày biện pháp:

+ Cấu trúc trình bày:

* Lý do chọn biện pháp;

* Cách thức thực hiện;

* Kết quả thực hiện (có so sánh trước và sau khi thực hiện biện pháp);

* Kết luận.

+ Thời gian: Tổng thời gian của mỗi phần trình bày tối đa 30 phút, trong đó:

* Thời gian giáo viên dự thi trình bày: tối đa 10 phút

* Thời gian giám khảo trao đổi: tối đa 20 phút

+ Yêu cầu: Mỗi giáo viên dự thi viết nội dung trình bày không quá 02 trang giấy A4 (giáo viên phô tô ít nhất 02 bộ để đưa cho giám khảo ngay trước khi trình bày).

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

1. Đối tượng dự thi

- Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường .

2. Điều kiện dự thi

- Giáo viên tham gia dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

Phải đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi (xếp loại viên chức cuối năm 2019 – 2020); trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 phải đạt mức tốt (Tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT- BGD ĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành);

- Giáo viên tham dự Hội thi gồm các giáo viên đã đăng ký từ đầu năm ( có danh sách kèm theo)

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

- Thời gian tổ chức Hội thi: Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 21/10/2021

1. Thực hành giảng dạy 01 tiết: Theo bảng đăng ký của GV tham gia Hội thi (trong TKB)

- Địa điểm giảng dạy: tại các phòng học theo TKB chính khóa.

2. Báo cáo biện pháp : Giáo viên thực hiện vào chiều thứ 5, ngày 21/10/2021

.V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo:

- Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống;

- Phần trình bày biện pháp được giám khảo đánh giá mức đạt.

2. Sử dụng kết quả Hội thi

a) Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

b) Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường có trách nhiệm chia sẻ với đồng nghiệp những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy.

3. Khen thưởng

a) Xếp vị thứ: Kết quả xếp vị thứ giáo viên căn cứ vào tổng điểm của hai nội dung thi theo thứ tự từ cao đến thấp. Điểm của mỗi nội dung là điểm trung bình của các giám khảo.

Trong trường hợp có cùng tổng điểm, Ban giám khảo sẽ căn cứ vào điểm trung bình của tiết thi giảng.

b) Khen thưởng: Công nhận kết quả thi trao thưởng

4. Lưu ý:

Những giáo viên vi phạm qui chế thi sẽ không được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Giáo viên đăng ký nhưng bỏ thi sẽ xem xét đánh giá thi đua cuối năm học.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của nhà Trường

- Trường giao cho bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, dự toán kinh phí, ... và triển khai, tổ chức thực hiện Hội thi; bộ phận tài vụ chuẩn bị kinh phí đáp ứng yêu cầu của Hội thi và thực hiện công tác khen thưởng theo quy định

- Phối hợp với TTCM, tổ Hành chính có trách nhiệm:

+ Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tốt Hội thi (hội trường, phòng học, các phương tiện – thiết bị dạy học,...).

+ Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên khi có nhu cầu gặp mặt tiếp xúc lớp dạy, mượn đồ dùng dạy học.

2. Trách nhiệm của các Tổ, nhóm chuyên môn:

- Các Tổ chuyên môn chọn giáo viên, vận động giáo viên đăng ký tham gia Hội thi và hướng dẫn giáo viên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để dự thi.

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ năm học 2021 – 2022. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các Tổ, nhóm chuyên môn báo cáo về Ban Giám hiệu để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:

- BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                                              

- Website đơn vị, niêm yết bảng;

- TTCM (tổ chức thực hiện)

- GV tham gia HT (thực hiện)

- Lưu VT, HS CM                                              

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Tưởng Thị Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2021 – 2022

( Kèm theo kế hoạch số :   / KH- THPT HNH ngày 30/ 09/2021)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN

GHI CHÚ

1

Phạm Thị Kính

Toán

 

2

Huỳnh Minh Tâm

Vật lí

 

3

Lê Thị Nguyệt

Hóa học

 

4

Phan Thị Thu

Ngữ văn

 

5

Lương Thị Thùy

Lịch sử

 

6

Lê Thị Vĩnh Lộc

Địa lí

 

7

Doãn Thị Phương Trang

Sinh học

 

8

Lê Hữu Đức

Tin học

 

9

Huỳnh Văn Trọng

TDQP

 

 

Tổng cộng có 09 Thầy (cô)                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

Truyền hình thanh niên

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: KỈ NIỆM 60 NĂM

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

barner copy 

 

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 218
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 193549
Hiện có 57 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Văn Thái Hiệu Trưởng 0905258429 vanthaindh@gmail.com

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Được Kế toán 0905120509 duocnguyen060562@gmail.com
2 Lê Văn Vui Thư viện 0905756724 levanvuithuvien@gmail.com
3 Nguyễn Văn An Công nghệ thông tin 0935159829 nguyenvanan44@gmail.com
4 Trần Thị Hồng khành Văn Thư + thủ quỷ
5 Hồ Thị Tuyết Y tế học đường
6 Lê Ngọc Hiệp Thiết bị dạy học
7 Trương Thị Ánh Tạp vụ
8 Trương Đình Long Bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Tấn Thu TTCM 0905 341 767 tanthuhnh64@gmail.com
2 Võ Thị Cẩm Duyên GV 0905 779 800 camduyenqn1981@gmail.com
3 Đỗ Thị Hoàng Sa GV 0935 400 225 hoangsahnh@gmail.com
4 Doãn Thị Phương Trang GV 0092 483 817 doantranghnh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu PCTCĐ 0934 745 599 chauto2010@gmail.com
2 Đòan Văn Kính TTCM 0986 690 708 doanvankinh123456@gmail.com
3 Tưởng Thị Phương TPCM 0935 843 792 tuongphuong1977@gmail.com
4 Nguyễn Đình Phượng  Cát GV 0934996245 cathnh16@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Trâm GV 0914 404 199 tramtvd@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ GV 0935031256 thuythanh855@gmail.com
7 Vũ Thị Như Lý GV 0905 432 110 vunhuly79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Chu GV 0387 890 122 vovhu1963@gmail.com
2 Trương Như Hà TPCM 0905 226 545 truongnhuha@gmail.com
3 Đòan Công Hoà TTCM 0383 608 135 doanconghoa@gmail.com
4 Nguyễn Thị Minh Hương GV 0934 803 770 mhuonghnh@gmail.com
5 Phan Tấn Hành TKHĐ 0935 635 319 tanhanh64@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quốc Phái GV 0796 748 676 phaihnh@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Nguyễn Thị TiTi GV 0791 263 4371 tytynguyenhnh@gmail.com
2 Ngô Thị Thu Hồng TTCM 0977 820 532 thuhonghnhue@gmail.com
3 Lê Thị Hoa Mận GV 0905 321 248 lethihoaman76@gmail.com
4 Phan Thị Tần GV 0977 496 476 tanvan1978@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Lê Thị Liên GV 0385 360 034 lienhnh77@gmail.com
2 Nguyễn Đức Mân CTCĐ 0905 776 629 manducng@gmail.com
3  Trần Thị Thu Dung GV 0985 683 600 trandungltk@gmail.com
4 Lê Thị Vĩnh Lộc GV 0982 210 918 l.vinhloc@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Bùi Thị Hảo GV 0398 014 386
2 Lê Thị Hương GV 0935 120 876 lehuonghnh@gmail.com
3 Huỳnh Minh Tâm GV 01223 068 721 tamdailoc@gmail.com
4 Phan Thị Thân TPCM 0905 739 311 thanpt.hnh@gmail.com
5 Nguyễn Hữu Cường BTĐ 0356 898 741 cuongbuato@gmail.com
6 Phan Sứ Thạnh GV 0398 014 289 suthanhly@gmail.com
7 Nguyễn Văn Tố TTCM 0988 334 447 nguyento62@gmail.com
8 Trần Thị Hồng Vi GV 0983 425 817 winnhatan@yahoo.com.vn
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trương Thị Thanh Lài GV 0984 432 169 thanhlaihnh@gmail.com
2 Nguyễn Văn Nghĩa GV 0976 264 858 M.nghia17@gmail.com
3 Nguyễn Thị Chính Nhân GV 0373 706 675 nguyenchinhnhan1983@gmail.com
4 Trần Xuân Quang GV 0903 515 407 tranxuanquanghnh@gmail.com
5 Tô Phú Quốc GV 0982 747 659 tophuquoc@gmail.com
6 Nguyễn Hồng Sinh TTCM 0905 234 972 nguyenhongsinh79@gmail.com
7 Văn Hạ Uyên GV 0976 424 724 vanhauyenhnh@gmail.com
8 Đặng Ngọc Hải GV 0796 585 223
9 Phạm  Thị  Kính GV 0399 353 996 kinhtoank07b@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Đỗ Từ Quân GV 0793 701 484 dotuquan78@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thừa TPCM 0973 149 376 vanthua7778@gmail.com
3 Trần Văn Trực GV 0355 410 669 nguyentram78@gmail.com
4 Phan Bá Tuệ TTCM 0378 907 661 phanbatuehnh@gmail.com
5 Huỳnh Văn Trọng GV 0982762330 huynhvantrongqna@gmail.com
6 Nguyễn Văn Vĩnh GV 0905 362 553 vingnguyen010165@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trịnh Hoàng TTCM 0983 747 129 xuyenhong@gmail.com
2 Phan Hoàng Oanh GV 0369 103 708 hoangoanh221@gmail.com
3 Nguyễn  Thị Kim Uyên TPCM 0387 921 610 kimuyen2014@gmail.com
4 Lê Thị Nguyệt GV 0367 969 903 nguyetle31@gmail.com
5 Nguyễn Thị Yến GV 0906 515 355 nguyenthiyen.dn82@gmail.com
6 Trần Đình Khoa P. HT 0906 512 936 trandinhkhoa154@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trần Tân Chinh GV 0909 640 935 trantanchinh@gmail.com
2 Huỳnh Xuân Thịnh TTCM 0935 364 480 thinhhnhdl@gmail.com
3 Nguyễn Đình  Tám GV 0914 014 448 nguyendinhtam.cntn@gmail.com
4 Lê Hữu  Đức GV 0985 006 226 ducvinavip@gmail.com
5 Nguyễn Văn  Thinh GV 0906 511 939 thinh75hnh@gmail.com