Công Đoàn

  • PDF.InEmail

congdoan

CĐGD TỈNH QUẢNG NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT

HUỲNH NGỌC HUỆ

 


Số: 13/KHCĐ-HNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Đại Lộc, ngày 30 tháng 09 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021- 2022

 
   

 


          Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm năm học 2021-2022 của Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ;

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ thống nhất ban hành kế hoạch hoạt động năm học 2021- 2022 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Vận động CB,CC,VC thực hiện tốt mục tiêu năm học của Chi bộ và trường đề ra, huy động các nguồn lực xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cấp trên và kế hoạch của Công đoàn cơ sở.

- Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn.

* Giải pháp:

- Phối hợp với Ban Giám hiệu trường thực hiện các quy chế như: quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa Trường và Công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ…

- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành cũng như các tổ trưởng Công đoàn trong việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.

- Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra giám sát các hoạt động trong đơn vị; nắm tình hình của đoàn viên nhằm có biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

- Giám sát và tham gia thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đoàn viên như: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác có liên quan. Tham gia có hiệu quả các hội đồng có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.

- Tham gia họp xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn.

2. Công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên

- Vận động đoàn viên nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung các cuộc vận động lớn của nhà nước, của ngành và của trường, quyết tâm loại bỏ các hành vi tiêu cực trong giảng dạy, thi cử.

* Giải pháp:

- Lồng ghép tổ chức tuyên truyền và vận động đoàn viên thực hiện tại các buổi sinh hoạt hàng tháng.

- Cử cán bộ Công đoàn tham gia tất cả các lớp tập huấn của Công đoàn cấp trên tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn tại trường cho cán bộ Công đoàn và các tổ Công đoàn.

- Vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ra hiệu suất công tác cao.

- Cụ thể hóa kế hoạch năm học 2021-2022 của trường, nghị quyết của Chi bộ cơ sở sát với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

3. Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua trong tập thể đoàn viên

3.1. Tổ chức các hoạt động phong trào

Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, thư giãn, tạo mối giao lưu thân thiện, chia sẻ trong tập thể CB,VC và người lao động. Cụ thể:

- Tổ chức đăng ký và đánh giá thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2020 - 2021.

- Tổ chức Tết Trung Thu và tuyên dương khen thưởng cho các cháu là con của đoàn viên.

- Tổ chức gặp mặt, tọa đàm và các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ như: 20/10, 20/11, 08/3.....

3.2. Tổ chức các hoạt động thi đua

- Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

- Tổ chức thi đua “Giỏi việc Trường - đảm việc nhà” cho nữ đoàn viên.

- Tổ chức khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - nhân điển hình tiên tiến, đồng thời phát hiện những sai phạm để góp ý, phê bình, xử lý cá nhân và tập thể vi phạm.

4. Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ Công đoàn

- Nâng cao năng lực và bản lĩnh cho cán bộ Công đoàn đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

- Thường xuyên rà soát về tổ chức, nhân sự của tổ Công đoàn và BCH CĐ.

* Giải pháp:

+ Thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các tổ Công đoàn cho phù hợp với bộ máy tổ chức của trường đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng.

+ Thường xuyên theo dõi các hoạt động nhằm phát hiện các nhân tố mới có tâm huyết với hoạt động của Công đoàn để tạo nguồn bổ sung vào BCH.

5. Công tác nữ công

- Nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” bằng việc vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua: “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên.

- Tiếp tục công tác vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

- Tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới cho đoàn viên nhất là đoàn viên nữ về sinh đẻ có kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như khả năng phát triển nghề nghiệp của người phụ nữ.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho các cháu.

- Tổ chức tuyên dương khen thưởng con đoàn viên học giỏi năm học 2020 - 2021.

6. Công tác từ thiện nhân đạo

- Tham gia hiến máu nhân đạo đạt chỉ tiêu trên giao.

- Đóng góp quỹ Vì người nghèo, quỹ Mái ấm công đoàn, quỹ tương trợ; giúp đỡ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng vì thiên tai bão lụt, ...

7. Công tác tài chính

Thu, nộp đoàn phí và kinh phí Công đoàn đúng quy định, báo cáo thu chi theo đúng chế độ kế toán và quy định của cấp trên, định kỳ có kiểm tra, báo cáo công khai.

8. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

- Ban Chấp hành Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị định 159/2016-NĐCP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. Tăng cường chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

- Phối hợp với đơn vị thực hiện đánh giá, xếp loại thi đua đúng quy định, khách quan, công bằng, công khai.

III. DỰ KIẾN LICH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

GHI CHÚ

 

 

8/2021

- Đoàn viên tham gia huy động học viên và chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

- Sắp xếp lại tổ chức của các tổ công đoàn.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2021-2022.

- Tham gia ý kiến với chính quyền trong việc phân công chuyên môn năm học 2021-2022.

- Phối hợp với Ban Giám hiệu Trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022.

- Tham gia xét đề nghị nâng lương thường xuyên quí 3 năm 2021 đối với CB-GV-NV.

 

 

 

9/2021

- Phối hợp với trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

- Tổ chức Tết Trung thu 2021 cho con CB,GV, NV trong trường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Công tác Nữ công năm học 2020 - 2021.

- Phối hợp với chính quyền phát động và đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021.

- Dự kiến kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ VN 20/10.

- Thăm hỏi CĐV kịp thời, đúng chế độ.

 

 

10/2021

- Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Kêu gọi đoàn viên hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”

- Kêu gọi đoàn viên hưởng ứng tháng vì người nghèo.

 

 

11/2021

- Kết hợp với Trường tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động chuyên môn nhằm thiết thực chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phối hợp tổ chức Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Khen thưởng Công đoàn viên có nhiều thành tích trong năm học 2020-2021.

 

 

 

12/2021

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12

- Thực hiện coi thi, chấm thi học kỳ I nghiêm túc, đánh giá khách quan, công bằng, chính xác

- Báo cáo quyết toán thu chi tài chính Công đoàn năm 2021, lập dự toán thu chi năm 2022 và thông báo công khai cho toàn thể đoàn viên.

- Tham gia xét đề nghị nâng lương thường xuyên quí 4 và nâng lương trước hạn năm 2021 đối với CB-GV-NV.

 

 

01/2022

- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2

- Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ 1

- Phối hợp tổ chức sơ kết học kì I năm học 2021-2022 của Trường

- Động viên, khuyến khích CBGV thực tốt chuyên môn học kì 2.

 

 

02/2022

- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đảng CSVN và Mừng Xuân 2022.

- Phối hợp chính quyền tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết cho CBVC có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ hưu trí.

- Tuyên truyền, vận động CB,VC và người lao động đảm bảo trật tự ATGT và an ninh TTXH trong dịp Tết nguyên đán.

- Giới thiệu Công đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét giới thiệu đi học lớp tìm hiểu về Đảng

 

 

3/2022

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Phối hợp với Đoàn cơ sở Trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3

- Theo dõi thi đua đoàn viên Công đoàn

- Tham gia xét đề nghị nâng lương thường xuyên quí 1 năm 2022 đối với CB-GV-NV.

 

 

4/2022

- Theo dõi thi đua Công đoàn

- Vận động CĐV hưởng ứng chào mừng kỷ niệm Ngày Miền Nam hoàn toàn Giải phóng (30/04/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc Tế Lao Động (01/5/1886-1/5/2022)

- Thực hiện ôn tập, coi thi, chấm thi học kỳ II Khối 12 nghiêm túc, đánh giá khách quan, công bằng, chính xác.

 

 

 

5/2022

- Thực hiện coi thi chấm thi cuối học kỳ 2 khối 10, 11 nghiêm túc, đánh giá công bằng chính xác.

- Công đoàn kết hợp chính quyền tổ chức hoạt động tổng kết, xét đánh giá công chức, viên chức và thi đua; đề nghị khen thưởng cuối năm học 2021-2022.

- Tổng kết hoạt động công đoàn, xét đề nghị Công đoàn cấp trên khen thưởng năm học 2021-2022.

- Họp bàn thống nhất vấn đề tham quan hè 2022.

 

 

6,7/2021

- Tổ chức tham quan hè 2022 (nếu tình hình cho phép)

- Tham gia xét đề nghị nâng lương thường xuyên quí 2 năm 2022 đối với CB-GV-NV.

-Tham gia coi chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 nghiêm túc.

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho các hoạt động trong hè 2022.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chương trình kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm học 2021-2022 các tổ Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên, đưa phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn không ngừng  phát triển, góp phần cùng với trường phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là nội dung kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022 của Công đoàn cơ sở trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ. Đề nghị đoàn viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:                                                                          

- CĐGD tỉnh (để b/c);                         

- Chi uỷ Trường (để b/c);                                                                  

- BGH (để biết);

- UVBCH, các tổ CĐ (thực hiện);

- Lưu: CĐCS.                                    

TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

CHỦ TỊCH

 

(đã ký, đóng dấu)

 

Huỳnh Xuân Thịnh

 

 


Tin mới hơn:

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc

logotavico
thkn

vnedu

barner copy 

 

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 220
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 199617
Hiện có 8 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Văn Thái Hiệu Trưởng 0905258429 vanthaindh@gmail.com

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Được Kế toán 0905120509 duocnguyen060562@gmail.com
2 Lê Văn Vui Thư viện 0905756724 levanvuithuvien@gmail.com
3 Nguyễn Văn An Công nghệ thông tin 0935159829 nguyenvanan44@gmail.com
4 Trần Thị Hồng khành Văn Thư + thủ quỷ
5 Hồ Thị Tuyết Y tế học đường
6 Lê Ngọc Hiệp Thiết bị dạy học
7 Trương Thị Ánh Tạp vụ
8 Trương Đình Long Bảo vệ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Tấn Thu TTCM 0905 341 767 tanthuhnh64@gmail.com
2 Võ Thị Cẩm Duyên GV 0905 779 800 camduyenqn1981@gmail.com
3 Đỗ Thị Hoàng Sa GV 0935 400 225 hoangsahnh@gmail.com
4 Doãn Thị Phương Trang GV 0092 483 817 doantranghnh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu PCTCĐ 0934 745 599 chauto2010@gmail.com
2 Đòan Văn Kính TTCM 0986 690 708 doanvankinh123456@gmail.com
3 Tưởng Thị Phương TPCM 0935 843 792 tuongphuong1977@gmail.com
4 Nguyễn Đình Phượng  Cát GV 0934996245 cathnh16@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Trâm GV 0914 404 199 tramtvd@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ GV 0935031256 thuythanh855@gmail.com
7 Vũ Thị Như Lý GV 0905 432 110 vunhuly79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Chu GV 0387 890 122 vovhu1963@gmail.com
2 Trương Như Hà TPCM 0905 226 545 truongnhuha@gmail.com
3 Đòan Công Hoà TTCM 0383 608 135 doanconghoa@gmail.com
4 Nguyễn Thị Minh Hương GV 0934 803 770 mhuonghnh@gmail.com
5 Phan Tấn Hành TKHĐ 0935 635 319 tanhanh64@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quốc Phái GV 0796 748 676 phaihnh@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Nguyễn Thị TiTi GV 0791 263 4371 tytynguyenhnh@gmail.com
2 Ngô Thị Thu Hồng TTCM 0977 820 532 thuhonghnhue@gmail.com
3 Lê Thị Hoa Mận GV 0905 321 248 lethihoaman76@gmail.com
4 Phan Thị Tần GV 0977 496 476 tanvan1978@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Lê Thị Liên GV 0385 360 034 lienhnh77@gmail.com
2 Nguyễn Đức Mân CTCĐ 0905 776 629 manducng@gmail.com
3  Trần Thị Thu Dung GV 0985 683 600 trandungltk@gmail.com
4 Lê Thị Vĩnh Lộc GV 0982 210 918 l.vinhloc@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Bùi Thị Hảo GV 0398 014 386
2 Lê Thị Hương GV 0935 120 876 lehuonghnh@gmail.com
3 Huỳnh Minh Tâm GV 01223 068 721 tamdailoc@gmail.com
4 Phan Thị Thân TPCM 0905 739 311 thanpt.hnh@gmail.com
5 Nguyễn Hữu Cường BTĐ 0356 898 741 cuongbuato@gmail.com
6 Phan Sứ Thạnh GV 0398 014 289 suthanhly@gmail.com
7 Nguyễn Văn Tố TTCM 0988 334 447 nguyento62@gmail.com
8 Trần Thị Hồng Vi GV 0983 425 817 winnhatan@yahoo.com.vn
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trương Thị Thanh Lài GV 0984 432 169 thanhlaihnh@gmail.com
2 Nguyễn Văn Nghĩa GV 0976 264 858 M.nghia17@gmail.com
3 Nguyễn Thị Chính Nhân GV 0373 706 675 nguyenchinhnhan1983@gmail.com
4 Trần Xuân Quang GV 0903 515 407 tranxuanquanghnh@gmail.com
5 Tô Phú Quốc GV 0982 747 659 tophuquoc@gmail.com
6 Nguyễn Hồng Sinh TTCM 0905 234 972 nguyenhongsinh79@gmail.com
7 Văn Hạ Uyên GV 0976 424 724 vanhauyenhnh@gmail.com
8 Đặng Ngọc Hải GV 0796 585 223
9 Phạm  Thị  Kính GV 0399 353 996 kinhtoank07b@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Đỗ Từ Quân GV 0793 701 484 dotuquan78@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thừa TPCM 0973 149 376 vanthua7778@gmail.com
3 Trần Văn Trực GV 0355 410 669 nguyentram78@gmail.com
4 Phan Bá Tuệ TTCM 0378 907 661 phanbatuehnh@gmail.com
5 Huỳnh Văn Trọng GV 0982762330 huynhvantrongqna@gmail.com
6 Nguyễn Văn Vĩnh GV 0905 362 553 vingnguyen010165@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trịnh Hoàng TTCM 0983 747 129 xuyenhong@gmail.com
2 Phan Hoàng Oanh GV 0369 103 708 hoangoanh221@gmail.com
3 Nguyễn  Thị Kim Uyên TPCM 0387 921 610 kimuyen2014@gmail.com
4 Lê Thị Nguyệt GV 0367 969 903 nguyetle31@gmail.com
5 Nguyễn Thị Yến GV 0906 515 355 nguyenthiyen.dn82@gmail.com
6 Trần Đình Khoa P. HT 0906 512 936 trandinhkhoa154@gmail.com
STT Họ và tên Chức vụ SĐT CN Đ/c Email
1 Trần Tân Chinh GV 0909 640 935 trantanchinh@gmail.com
2 Huỳnh Xuân Thịnh TTCM 0935 364 480 thinhhnhdl@gmail.com
3 Nguyễn Đình  Tám GV 0914 014 448 nguyendinhtam.cntn@gmail.com
4 Lê Hữu  Đức GV 0985 006 226 ducvinavip@gmail.com
5 Nguyễn Văn  Thinh GV 0906 511 939 thinh75hnh@gmail.com